Βήματα για την υλοποίηση της ετήσιας στοχοθεσίας

Προαπαιτούμενα βήματα για την εφαρμογή της στοχοθεσίας και την βάση γνώσης

Για την είσοδο στην εφαρμογή Ηλεκτρονικής Στοχοθεσίας και στη Βάση Γνώσης, πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί στο σύνολο τους όλες οι παρακάτω ενέργειες:

1. H υλοποίηση όλων των προβλεπομένων ενεργειών για την έκδοση των Αποφάσεων Στοχοθεσίας του Υπουργού ή του Ανώτατου Διοικητικού Οργάνου (στρατηγικοί στόχοι) και των Γενικών Διευθυντών για τον τομέα ευθύνης τους (επιχειρησιακοί στόχοι), οι σχετικές ΚΥΑ για τον προσδιορισμό Δεικτών Μέτρησης, η ανάρτηση τους στη Διαύγεια και η διάχυση τους ιεραρχικά στην υπηρεσία, σύμφωνα με τους Ν3230/2004 και 4369/2016 σε κάθε δημόσια οργάνωση.

2. Έκδοση απόφασης από κάθε δημόσια οργάνωση, με την οποία θα ορίζονται οι διαχειριστές, οι αναπληρωτές τους και οι χρήστες κάθε οργάνωσης υπόχρεης για στοχοθεσία, στην οποία αναφέρονται η ιδιότητα, το ονοματεπώνυμο, το υπηρεσιακό e-mail και το τηλέφωνο του κάθε οριζόμενου.

3. Ηλεκτρονική αποστολή της απόφασης στο Τμήμα Ποιότητας και Προτύπων του Υπουργείου Εσωτερικών στο: stoxothesia@ypes.gov.gr , στην οποία θα διατυπώνεται και το αίτημα εκχώρησης δικαιωμάτων στους διαχειριστές κάθε φορέα και αποστολής κωδικών εγγραφής στην ηλεκτρονική εφαρμογή. (Σε κάθε περίπτωση τροποποίησης της απόφασης, ο φορέας παρακαλείται όπως προβαίνει στην άμεση αποστολή της στην υπηρεσία μας).

4.Το Υπουργείο Εσωτερικών εκχωρεί δικαιώματα στους Διαχειριστές κάθε οργάνωσης και αποστολή κωδικών εγγραφής στην ηλεκτρονική εφαρμογή.

5.Οι Διαχειριστές κάθε οργάνωσης εκχωρούν δικαιώματα στους χρήστες που έχουν οριστεί από την οργάνωση.

 

Τα βήματα για την υλοποίηση της ετήσιας στοχοθεσίας αναλύονται στα ακόλουθα αρχεία:

 

Υποστηρικτικό υλικό

Στάδια και Βήματα κατάρτισής της ετήσιας Στοχοθεσίας σύμφωνα με τον Ν. 4369_2016

Χρονοδιάγραμμα Καθορισμού Ετήσιας Στοχοθεσίας

Έντυπα επιμερισμού στοχοθεσίας στα επίπεδα ιεραρχίας

 

Εγκύκλιοι

Εγκύκλιος στοχοθεσίας (2017)

Εγκύκλιος Στοχοθεσίας 2018 – Ολομέλειας

Υπενθυμιστική εγκύκλιος 2018

Εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» για το έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016

Εγκύκλιος δεικτών μέτρησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο