Τα χαρακτηριστικά της στρατηγικής διοίκησης

Ως διεργασία λοιπόν, η στρατηγική διοίκηση χαρακτηρίζεται από τα επόμενα βασικά χαρακτηριστικά [μερικώς από (Dess, Lumpkin and Eisner, 2008) ]: 

  • Αφορά το σύνολο του οργανισμού  

Μέσω της στρατηγικής διοίκησης επιδιώκεται ο προσδιορισμός της επιθυμητής μελλοντικής κατάστασης για τον οργανισμό και η επιτυχημένη πορεία προς αυτή.  

Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής λαμβάνονται αποφάσεις που επηρεάζουν και κατευθύνουν το σύνολο του οργανισμού και όχι κάποια τμήματα ή δραστηριότητες αυτού.     

  • Περιλαμβάνει πολλαπλούς δρώντες  στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων 

Δεδομένου ότι πρόκειται για διεργασία που αφορά τη μελλοντική εξέλιξη του οργανισμού είναι απαραίτητο να συμπεριλάβει στην όλη λειτουργία της το σύνολο των απόψεων των ανθρώπων ή ομάδων, που επηρεάζουν ή επηρεάζονται από τη δραστηριότητα του οργανισμού.   

  • Απαιτεί τη συμπερίληψη τόσο βραχυπρόθεσμων όσο και μακροπρόθεσμων στόχων 

Προκείμενου να επιτευχθεί η μετάβαση προς την επιθυμητή μελλοντική κατάσταση, η οργάνωση επιβάλλεται να ενσωματώσει στην στρατηγική της τόσο μακροπρόθεσμες επιδιώξεις, οι οποίες θα προσφέρουν εστίαση στο μέλλον, όσο και βραχυπρόθεσμες επιδιώξεις, οι οποίες θα εγγυηθούν σύντομες νίκες, που θα διατηρήσουν την ενότητα σκοπού και το ρυθμό δράσης.  

  • Αναγνωρίζει την ισορροπία μεταξύ αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η οργανωσιακή επιτυχία προϋποθέτει τόσο την αποτελεσματικότητα, δηλαδή την επίτευξη των τεθέντων στόχων, όσο και την αποδοτικότητα, δηλαδή τη βέλτιστη χρήση των πόρων. 

Η αποτυχία της οργάνωσης να εξασφαλίσει ισορροπία ανάμεσα στις δύο παραπάνω αρχές οδηγεί αυτόματα σε διακινδύνευση της βιωσιμότητας της.  

  • Προσφέρει εστίαση στο μέλλον 

Η στρατηγική διοίκηση αφορά, κατά βάση, τη μελλοντική διαδρομή και κατάσταση της οργάνωσης. Μέσω αυτής, δεν επιχειρείται να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα του παρόντος και της καθημερινής λειτουργίας αλλά να αναγνωριστούν οι προκλήσεις, να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες και να αδρανοποιηθούν οι μελλοντικές απειλές. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο